Chinese Version
Your current position: Research Centers »System Risk Management Research Center

System Risk Management Research Center

  • Release date:2012-03-01 03:32:00

Established: July 2003
Research team: Jin-Lin Li, Lirong Cui, PeiWu Dong, Tao Wang, Lun Ran, Ling Liu, Zhongqiu Zhao, BaoLong Ma, Xian Zhao, ZhenJiao Chen
Research areas: risk management, revenue management, management decision-making methods and techniques, financial engineering
Contact Information:
Contact: Ran lun
Tel :86 -010-68918959
E-mail: ranlun@bit.edu.cn
Address: Room 0330, BIT Main Building